Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Dotacje z Urzędu Pracy

Czy muszę mieć poręczycieli?

Rozporządzenie w zakresie dofinansowania PUP, dopuszcza kilka form zabezpieczenia. Zabezpieczenie jest przewidziane na okoliczność niedotrzymania przez wnioskodawcę warunków umowy zawieranej z PUP. Zwykle dopuszcza się takie formy zabezpieczenia jak: zastaw na prawach lub rzeczach, gwarancja bankowa, blokada na rachunku bankowym, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, oraz poręczenie dwóch osób. Bywa, iż dany Urząd Pracy bierze pod uwagę wybraną formę zabezpieczenia, dodając lub odejmując punkty podczas oceny wniosku. Niektóre Urzędy Pracy wykluczają tez we własnym zakresie niektóre formy zabezpieczenia - zwykle dotyczy do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, który dla Urzędu Pracy jest najbardziej ryzykowny.

Najpopularniejszą i najlepiej widzianą formą zabezpieczenia jest poręczenie. Zwykle Urząd Pracy wymaga w tym względzie poręczenia dwóch osób, posiadających stałe źródło dochodów (umowa o pracę na okres nie krótszy niż dwa lata, stała renta lub emerytura, prowadzenie własnej firmy), oraz dochód miesięczny nie mniejszy niż 50% średniej krajowej. Bywa, że poręczycielami nie mogą być osoby starsze niż 75 lat, posiadające inne zobowiązania finansowe (raty, kredyty, pożyczki, poręczenia) w sposób znaczący pomniejszające ich miesięczny przychód, oraz współmałżonkowie osoby która złożyła wniosek o dotacje.

Odpowiadając na pytanie - zwykle nie ma wymogu posiadania poręczycieli, aczkolwiek każda dotacja wymaga zabezpieczenia a poręczenie jest przez Urząd Pracy dobrze widziane.