Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Elementy biznes planu - analiza SWOT

Wyznaczenie misji w dokumencie typu biznes plan - dokonuje się na podstawie skonfrontowania głównych koncepcji działania przedsiębiorstwa ze środkami jakimi ono dysponuje oraz z otoczeniem w jakim przyjdzie mu realizować przyjęte cele. Konfrontacja ta prowadzi do zaakceptowania przyjętego wstępnie celu lub do jego odrzucenia i określenia nowego. Analiza zasobów przedsiębiorstwa dokonywana jest w układzie atutów lub słabości. Otoczenie zaś przedsiębiorstwa może stwarzać dla jego działalności okazje lub zagrożenia. Ogólnie analiza taka nazywana jest analizą SWOT. W zależności od dokonanej oceny wybiera się określony rodzaj strategii. Do zasobów przedsiębiorstwa zaliczyć można:

a/ środki rzeczowe (głównie środki materiałowe i surowcowe, techniczne, powierzchnie produkcyjne, handlowe, usługowe i administracyjne, środki transportu i łączności);
b/ środki finansowe (w postaci gotówki, środków niepieniężnych, kredytów finansowych i towarowych);
c/ zasoby ludzkie (pracownicy, z ich umiejętnościami i zawodowym doświadczeniem, stanem zdrowia - fizycznym i psychicznym, umiejętnościami i potrzebami kolektywnej pracy);
d/ szeroko rozumiana kultura przedsiębiorstwa /w tym problemy zorganizowania i kierowania/.

Drugą grupą czynników korygujących wstępne określenia celu działania przedsiębiorstwa w biznes planie stanowią czynniki zewnętrzne.

Do najważniejszych czynników zewnętrznych zaliczyć można:
1.czynniki ekonomiczne;
2.czynniki polityczne;
3. czynniki prawne;
4. czynniki socjalne;
5.czynniki geograficzne;
6. czynniki technologiczne;
7. czynniki społeczno - kulturowe;

Spośród nich szczególną rolę odgrywa rynek na którym przedsiębiorstwo ma zamiar działać i panująca na nim konkurencja. Wśród tych ostatnich wyróżnić należy takie czynniki jak stan konkurencji na wybranym rynku oraz atrakcyjność tego rynku. Tutaj konkretne wskaźniki rynkowe to względny i bezwzględny udział w rynku oraz tempo wzrostu sprzedaży i perspektywy sprzedaży w analizowanych okresach czasu. Analiza SWOT w biznes planie to reasumując nic innego jak wskazanie słabych / mocnych stron firmy, oraz pojawiających się szans i zagrożeń.

Polecane tematy:
Oferujemy: