Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD

Elementy planu finansowego w biznes planie

1.Podstawowe wskaźniki finansowe. (Wskaźniki wypłacalności, wskaźniki zyskowności, wskaźniki płynności finansowej)

2.Perspektywy sprzedaży. (Plan sprzedaży produktu w przyjętych okresach czasu - miesiąc, kwartał, rok. Przewidywany przyrost sprzedaży w przyjętych okresach. Wielkości sprzedaży określane w ilościach i wartościach finansowych.)

3.Założenia do planu finansowego. (Cele i zadania planu finansowego zawartego w biznes planie, wydatki długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe. Podział wydatków na grupy. Określenie okresu finansowania produkcji do momentu uzyskania przychodów pozwalających samodzielnie finansować dalszą produkcję.)

4.Rachunek wyników biznes planu.

5.Cash flow. (Zestawienie przepływów pieniężnych)

6.Bilans (Aktywa: majątek trwały, obrotowy, rozliczenia międzyokresowe, strata bilansowa. Pasywa: kapitały własne, długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, zobowiązania, fundusze specjalne, zadłużenia krótkoterminowe. Wskaźniki finansowe: określenie progu rentowności, wskaźnik rentowności - sprzedaży, kosztów, kapitału).

Polecane teksty:
  • Biznes plan - wnioski

    Jest to element biznes planu, który zawiera podsumowanie przeprowadzonego wcześniej dowodu wskazującego...
  • Biznes plan - plan finansowy

    Plan finansowy traktuje się często jako główną część biznes planu. Stanowi on podsumowanie przewidywanych dochodów i wydatków przedsiębiorstwa związanych z...


W ofercie:
  • Przykładowy biznes plan

    Wzory biznes planów, w oparciu o które można uzyskać dofinansowanie z PUP na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.