Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Biznes plan - metodyka

Opracowanie biznes planu może być dokonane zgodnie z jednym z dwóch standardów. Pierwszy sposób sporządzania biznes planu dostosowany jest do rozwiązania zaproponowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Biznes plan przedsiębiorstwa sporządzony zgodnie z tymi założeniami szczególną rolę przypisuje przebiegom procesów realnych w przedsiębiorstwie. Nie pomija takich zagadnień jak rynek czy konkurencja, są one jednak podporządkowane w prezentacji obrazu firmy, dokładnemu przedstawieniu takich zagadnień o charakterze technicznym jak: zatrudnienie i płace, ubezpieczenia, inwestycje, ochrona przeciwpożarowa, poprawa warunków pracy itp. Należy w tym miejscu nadmienić iż obecnie styl ten stracił na znaczeniu w stosunku do sporządzania biznes planu na sposób zachodnioeuropejski.

Obecnie jest to podejście najczęściej stosowane w polskich opracowaniach. Zgodnie z nim najważniejsze jest pokazanie sposobów optymalnego wykorzystania posiadanych przez przedsiębiorstwo środków produkcji w istniejących uwarunkowaniach zewnętrznych. Zalecane jest też zwracanie dużej uwagi na problem perspektyw działalności przedsiębiorstwa. Plan sporządzony zgodnie z tym standardem obejmuje wiele różnorodnych czynników i posiada charakter systematyzujący i dostosowany jest do tego co w zarządzaniu nazywane jest polityką strategiczną firmy.

Druga metoda sporządzania biznes planu, daje obraz całości przedsięwzięcia od strony procesów realnych, jakie mają się w nim dokonać. Metoda ta uczy także spojrzenia na przedsięwzięcie obejmujące miejsce tegoż przedsięwzięcia w całokształcie czynników zewnętrznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych i kulturowych. To perspektywiczne myślenie o przedsięwzięciu pozwalające na właściwy dobór odpowiednich środków do realizacji wyznaczonych celów strategicznych tego przedsięwzięcia. Jest więc to styl, która wymaga nie tylko technicznych umiejętności sprawozdawczo - rozrachunkowych, ale również zdolności myślenia koncepcyjnego.

Polecane tematy:
  • Elementy biznes planu

    Można stosować różne rozwiązania dotyczące stylu biznes planu. Niezależnie od przyjętego sposobu wewnętrznej organizacji biznes plan powinien zawierać...
  • Biznes plan - etapy

    Wykonywanie biznes planu jest procedurą, którą można sprowadzić do czterech zasadniczych etapów...


W ofercie:
  • Przykładowy biznes plan

    Przykładowe opracowania pod dotacje z PUP na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.