Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD

Informacje o dotacjach w ramach Programu Leader (PROW LGD)

Poniżej znajdą tu Państwo podstawowe informacje, dotyczące dotacji i refundacji - udzielanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Lokalne Grupy Działania. Życzymy konstruktywnej lektury.

Na czym polega program "Leader"?

Działanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umożliwia uzyskanie dotacji na założenie nowej firmy, lub refundację kosztów związanych z rozwojem istniejącej działalności. Program realizowany jest na terenie całego kraju, w gminach objętych Lokalną Strategią Rozwoju z wyłączeniem mieszkańców miast przekraczających 20 tys. mieszkańców.

Jakie wsparcie można uzyskać?

W przypadku zakładania nowych firm, maksymalne wsparcie może wynieść 100 000,00 zł. Są to jednak ogólne wytyczne, wynikające z rozporządzenia. Każdy LGD – samodzielnie określa rzeczywistą kwotę wsparcia. W przypadku dotacji na uruchomienie działalności, realna kwota dofinansowania często nie przekracza 60 000,00 zł. W tym przypadku 80% wsparcia wnioskodawca może uzyskać przed uruchomieniem firmy.

W przypadku rozwoju istniejących firm, przedsiębiorstwa mogą starać się refundację kosztów inwestycyjnych w wysokości do 300 000,00 zł (od 50% do 100% wartości danej inwestycji – w zależności od Lokalnej Grupy Działania).

Czy są rodzaje działalności wykluczone ze wsparcia

Ze wsparcia wyklucza się następujące rodzaje działalności:
1) działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2) górnictwo i wydobywanie;
3) działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6) produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8) produkcja metali;
9) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10) transport lotniczy i kolejowy;
11) gospodarka magazynowa.

W jakim czasie można liczyć na wypłatę dotacji na otwarcie firmy?

Procedura oceny wniosku, jego weryfikacji przez Urząd Marszałkowski, oraz zawarcia umowy jest dość długa. Realnie rzecz biorąc, wnioskodawca może uzyskać środki w terminie 7-10 miesięcy od momentu złożenia wniosku.

Gdzie można uzyskać informację o naborach wniosków?

Informacje o naborach w danym obszarze objętym LSR można otrzymać w Biurze Lokalnej Grupy Działania, poprzez stronę internetową LGD, informacje udostępniane są również przez Urząd Marszałkowski. Baza Lokalnych Grup Działania znajduje się tutaj: BAZA Lokalnych Grup Działania

Czy wymagane jest jakieś zabezpieczenie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą?

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań́ określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną̨ na formularzu udostępnionym przez Zarząd Województwa wraz ze wzorem umowy, podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Urzędu Marszałkowskiego i złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu zawarcia umowy.

Główne czynniki mogące podnieść ocenę wniosku

Premiowane przez LGD będą operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka z następujących kryteriów:
- innowacyjność
- zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
- nowe miejsca pracy
- ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR
- realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne - wytwarzane na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju