Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD
Strony www

Biznes plan

Biznes plan - wprowadzenie

Istnienie biznes planu i bieżące jego wykorzystywanie w przedsiębiorstwie jest w dzisiejszej gospodarce rynkowej koniecznością...

Praktyczne zastosowanie biznes planu

Planując działalność przedsiębiorstwa biznes plan można wykorzystać do następujących celów:
1. Sprawdzenia czy dotychczasowy kierunek działalności firmy jest rzeczywiście opłacalny i czy rokuje nadzieje na przyszłość...

Nie zapominajmy o słabych stronach!

Biznes plan przedsiębiorstwa nie powinien przemilczać jego słabych stron, ponieważ istotną jego cechą powinna być wiarygodność. Istotnym w trakcie planowania jest...

Etapy wykonywania biznes planu

Wykonywanie biznes planu jest procedurą, którą można sprowadzić do czterech zasadniczych etapów...

Metodyka biznes planu

Opracowanie business planu może być dokonane zgodnie z jednym z dwóch standardów. Pierwszy sposób sporządzania biznes planu dostosowany jest do...

Elementy biznes planu

Można stosować różne rozwiązania dotyczące stylu biznes planu. Niezależnie od przyjętego sposobu wewnętrznej organizacji biznes plan powinien zawierać...

Streszczenie kierownicze w biznes planie

Można stosować różne rozwiązania dotyczące stylu biznes planu. Niezależnie od przyjętego sposobu wewnętrznej organizacji biznes plan powinien zawierać...

Elementy biznes planu - historia przedsiębiorstwa

W tej części biznes planu podawane są daty powstania firmy, jej pierwotnej nazwy, uwarunkowań towarzyszących temu powstaniu, początkowych środków jakimi...

Elementy biznes planu - misja przedsiębiorstwa

Należy pamiętać, że misja powinna być tak sformułowana w biznes planie aby stanowiła jak najdokładniejszą i jak najkonkretniejszą wskazówkę dla wyboru...

Analiza SWOT w biznesplanie

Wyznaczenie misji w biznes planie dokonuje się na podstawie skonfrontowania głównych koncepcji działania przedsiębiorstwa ze środkami jakimi ono dysponuje oraz z otoczeniem...

Branża podstawowa i dodatkowa w biznes planie

Część biznes planu opisująca branże podstawową powinna określać charakter wybranego rynku, jego zasobność, perspektywy oraz...

Organizacja i zarządzanie w biznes planie

W tej części biznes planu przedstawia się koncepcję struktury organizacyjnej firmy. Należy uzasadnić dokonany wybór z punktu widzenia...

Zatrudnienie i kadry w biznes planie

W biznes planie należy określić stan zatrudnienia pod względem formalno - prawnym tzn. uwzględniającym wiek, wykształcenie, kwalifikacje, oraz...

Kultura przedsiębiorstwa a biznes plan

Szczególne znaczenie dla tego elementu biznes planu posiadają tutaj tradycje, które w skrócie można określić jako zespół dominujących...

Charakterystyka produktu w biznesplanie

Opis produktu to ten element biznes planu, który ukazuje techniczne cechy produktu wytwarzanego przez przedsiębiorstwo. Określa konkurencyjność...

Biznes plan a marketing

Dla wybranego produktu, w oparciu o analizę możliwości przedsiębiorstwa i ocenę sytuacji rynkowej, a głównie stanu konkurencji na danym rynku i atrakcyjności tego rynku, opracowuje się...

Elementy planu marketingowego

1. Rynkowa ocena produktu. Określenie korzystnych i niekorzystnych cech produktu oraz możliwości jego ulepszeń. Określenie ceny produktu z punktu widzenia...

Plan finansowy

Plan finansowy traktuje się często jako główną część biznes planu. Stanowi on podsumowanie przewidywanych dochodów i wydatków przedsiębiorstwa związanych z...

Elementy planu finansowego

1.Podstawowe wskaźniki finansowe. (Wskaźniki wypłacalności, wskaźniki zyskowności, wskaźniki płynności finansowej)...

Wnioski w biznes planie

Jest to element biznes planu, który zawiera podsumowanie przeprowadzonego wcześniej dowodu wskazującego...

Załączniki do biznes planu

W postaci załączników do biznes planu mogą wystąpić umowy handlowe, produkcyjne lub innego rodzaju umowy stanowiące niezbędny element realizacji przyjętego...

Polecane:
  • Wzór biznes planu

    Przykładowe biznes plany przeznaczone pod dotacje z Urzędu Pracy na otwarcie działalności.