Oferta Referencje Kontakt    biznes plan dotacje z PUP pożyczki WWS       dotacje PROW
Dotacje z Urzędu Pracy
Wsparcie w Starcie
Dotacje PROW LGD

Wsparcie w Starcie - podstawowe informacje

Znajdą tu Państwo zestaw podstawowych informacji dotyczących pożyczek preferencyjnych, udzielanym w ramach programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie". Życzymy konstruktywnej lektury!

Czym jest Program "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie"?

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego i wybranych przez niego pośredników finansowych, którzy udzielają nisko oprocentowanych pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej, oraz utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej.

Kto może się starać o pożyczkę?

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" skierowany jest do:
- absolwentów, którzy ukończyli studia wyższe w okresie ostatnich 4 lat
- studentów ostatniego roku studiów wyższych
- zarejestrowanych bezrobotnych
Każda z uprawnionych osób ma równe szanse w dostępie do pożyczki, która udzielana jest na tych samych warunkach.

Jaka jest maksymalna wartość pożyczki?

W chwili powstania tego tekstu (XII.2018), maksymalna wartość pożyczki to 91 604,00 zł. Wynosi ona 20 krotność przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego przez GUS w Monitorze Polskim i jest aktualizowana co 3 miesiące.

Jakie są warunki spłaty pożyczki?

Na spłatę pożyczki otrzymuje się okres 7 lat. Dodatkowo można uzyskać karencję w spłacie przez okres jednego roku. Oprocentowanie wynosi od 0,25% do 0,44%, co oznacza, iż przy pożyczce na poziomie 90 000,00 zł – łączna kwota do spłaty w perspektywie 7 lat, wyniesie 91 402,50 zł. Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Czy pod pożyczkę muszę mieć jakieś zabezpieczenie?

Tak, wymagane jest zabezpieczenie w postaci weksla pożyczkobiorcy, lub poręczenia osoby fizycznej posiadającej stałe źródłu dochodu (maksymalny wiek poręczyciela to 70 lat). Honorowana jest również hipoteka, zabezpieczenie rzeczowe, gwarancja bankowa itp. O rodzaju zabezpieczenia decyduje dany pośrednik, udzielający pożyczki.

Czy są rodzaje działalności wykluczone z pożyczki?

W oparciu o pożyczkę nie można uruchomić działalności:
- związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu podstawowych produktów rolnych
- związanej z rybołówstwem i akwakulturą
- związanej z branżą erotyczną
- związanej z produkcją i sprzedażą broni

Jak długo trwa ocena wniosku?

Pośrednicy muszą ocenić wniosek w przeciągu 2 tygodni, aczkolwiek realny czas wypłaty środków, licząc od złożenia wniosku, może wynieść kilka miesięcy.

Czy pożyczkę można łączyć z dotacją z Urzędu Pracy?

Nie ma takiej możliwości. Pożyczki nie mogą być łączone ze środkami pochodzącymi z innych funduszy publicznych, w tym funduszy unijnych, tj. na podjęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie danego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, w tym bezrobotnej skierowanej przez PUP.

Czy środki z pożyczki należy wydatkować w kwotach brutto czy netto?

Wszystkie wydatki należy przeprowadzić w kwotach brutto, uwzględniających podatek VAT (chyba że ma się do czynienia ze sprzedawcą zwolnionym podmiotowo / przedmiotowo z VAT)

Czy o pożyczkę może się starać osoba, która prowadziła firmę w przeszłości?

Tak, jeżeli od jej wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, minęło co najmniej 12 miesięcy.

Czy o pożyczkę mogą się starać osoby planujące uruchomić firmę w postaci spółki cywilnej?

Tak, jeżeli każdy z członków spółki spełnia warunki, to może się on ubiegać o pożyczkę, tym samym w przypadku np. 2 członków spółki cywilnej, łączna kwota pożyczki przekroczy 160 tys. zł.

Do kogo zwrócić się o pożyczkę?

Pełną listę pośredników udzielających pożyczki znajdą Państwo tutaj: lista pośredników